ระบบนัดหมายการขออยู่ต่อในราชอาณาจักร (VISA) การตรวจลงตรา
และการย้ายตราประทับอนุญาตและขยายระยะเวลา
การอนุญาตตามสิทธิ (ย้ายเล่ม) แรงงาน 4 สัญชาติ

(กลุ่ม MOU และกลุ่มอื่นๆ ตามมติ ครม.)

ระบบนัดหมายการขออยู่ต่อในราชอาณาจักร (VISA) การตรวจลงตราและการย้ายตราประทับอนุญาตและขยายระยะเวลาการอนุญาตตามสิทธิ (ย้ายเล่ม) แรงงาน 4 สัญชาติ 2024

(ทั้งกลุ่ม MOU และกลุ่มอื่น ๆ ตามมติ ครม.)

 • นัดหมายการขออยู่ต่อในราชอาณาจักร (VISA) การตรวจลงตรา และการย้ายตราประทับอนุญาตและขยายระยะเวลาการอนุญาตตามสิทธิ (ย้ายเล่ม) แรงงาน 4 สัญชาติ

  (ทั้งกลุ่ม MOU และกลุ่มอื่น ๆ ตามมติ ครม.)


  ระบุเดือนและวันที่ต้องการนัดหมาย ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

  Time interval between in business day
 • Select a month
 • Choose an appointment date

  กุมภาพันธ์ 2024

  อา พฤ
  1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29
 • Name of Employer
 • Telephone number
 • Name title of Labour
 • Name of Labor
 • Passport No.
 • Genders
 • Nationality


 • เอกสารที่ใช้ในการขออยู่ต่อ


  1.แบบคำขออนุญาตเพื่อขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป (ตม.7)

  2.หนังสือเดินทางและสำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

  3.สำเนาใบอนุญาตทำงาน (smart card) หรือเอกสารที่กรมการจัดหางานออกให้แทนใบอนุญาตทำงาน 1 ชุด

  4.รูปถ่ายขนาด 4×6 ซม. 1 ใบ

  5.ค่าธรรมเนียมจำนวน 500 บาท

  6.เอกสารนายจ้าง (รับรองสำเนา) 1 ชุด

  • 6.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

  • 6.2 สำเนาหนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 6 เดือน และประทับตราบริษัท (กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล)

  7. กรณีหากเปลี่ยนนายจ้างให้แนบเอกสารการเปลี่ยนนายจ้างจากกรมการจัดหางาน 1 ชุด

  8. ใบรับการแจ้งคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย (มาตรา 38)  เอกสารที่ใช้ในการตรวจลงตรา


  1.แบบคำขอรับการตรวจลงตรา (ตม.87)

  2.หนังสือเดินทางและสำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

  3.สำเนาใบอนุญาตทำงาน (smart card) หรือเอกสารที่กรมการจัดหางานออกให้แทนใบอนุญาตทำงาน 1 ชุด

  4.รูปถ่ายขนาด 4×6 ซม. 1 ใบ

  5.ค่าธรรมเนียมจำนวน 500 บาท

  6.เอกสารนายจ้าง (รับรองสำเนา) 1 ชุด

  • 6.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

  • 6.2 สำเนาหนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 6 เดือน และประทับตราบริษัท (กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล)

  7. กรณีหากเปลี่ยนนายจ้างให้แนบเอกสารการเปลี่ยนนายจ้างจากกรมการจัดหางาน 1 ชุด

  8. ใบรับการแจ้งคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย (มาตรา 38)  เอกสารที่ใช้ในการย้ายตราประทับ


  1.แบบฟอร์มการย้ายตราประทับ

  2.หนังสือเดินทางเล่มเก่าและเล่มใหม่

  3.สำเนาหนังสือเดินทางเล่มเก่าทุกหน้าที่มีรอยตราประทับ และสำเนาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ 2 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

  4.สำเนาใบอนุญาตทำงาน (smart card) หรือเอกสารที่กรมการจัดหางานออกให้แทนใบอนุญาตทำงาน 2 ชุด

  5.เอกสารนายจ้าง (รับรองสำเนา) 2 ชุด

  • 5.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

  • 5.2 สำเนาหนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 6 เดือน และประทับตราบริษัท (กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล)

  6.กรณีหากเปลี่ยนนายจ้างให้แนบเอกสารการเปลี่ยนนายจ้างจากกรมการจัดหางาน 2 ชุด

  7.ใบรับการแจ้งคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย (มาตรา 38)